Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Revenue
Skip Navigation LinksCity of Cape Town > English > Revenue > Application forms
Application forms

The forms below can be downloaded for your convenience:

The forms listed below can be obtained by calling 086 010 3089:

 • Rebate request – Water
 • Versoek om korting – Water
 • Isicelo sesaphulelo-mali - Amanzi
 • Application for rebate
 • Nceda udibanise isicelo sakho kunye nekopi yesazisi
 • Aansoek om belastingvrystelling/-verlaging
 • Isicelo soxolelo/sokuthotyelwa intlawulo xa Kuhlawulelwa iinkonzo
 • Application for rural rebate: Sworn declaration/affirmation
 • Aansoek om landboukorting: Beëdigde verklaring/bevestiging
 • Isibhengezo/isiqiniselo esifungelweyo sesicelo: Sesaphulelo-mali emaphandleni
 • Application for residential sectional title rebate: Sworn declaration/affirmation
 • Aansoek om residensiële deeltitelkorting: Beëdigde verklaring/bevestiging
 • Isibhengezo/isiqiniselo esifungelweyo sesicelo sesaphulelo-mali ekuhlawuleleni iinkonzo kwabo bahlala kwizindlu
 • Move-out – special reading form Afsluiting/heraansluiting vorm
 • Ukufakelwa/ukuqhawulwa kweenkonzo
 • Aansoek om behoeftigheidsteun: Beëdigde verklaring/bevestiging
 • Application for pensioner
 • Isicelo senkxaso kwabahluphekileyo: Isifungo/isiqiniselo
 • Kontanttoonbankinligting (departementele gebruik)
 • Ulwazi lwedesika ejongene nemali ezinkozo (yeyokusetyenziswa lisebe)
 • Sundry deposit request (person data)
 • Versoek om diverse deposito (persoonlike data)
 • Isicelo sediphozithi yeemal: (idata yomntu)

 

© City of Cape Town, 2014